องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

22 มี.ค. 2022 16:18:19 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 77