ปรับปรุงล่าสุด 21 ก.พ. 2023 04:19:21 1,824

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
               

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกจะเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้
          1. เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทาง
ให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ติดต่อสื่อสารกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกเป็นต้น
          2. เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกเช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจาก ซอฟต์แวร์บน อุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
          3. เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการ เพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พันธกิจในการดำเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงความจำเป็นเพื่อ ให้บริการ ตามสัญญา ที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้ เป็นต้น
          นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล ภายนอกแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกในกรณีนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ รับผิดชอบ ในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ตามแต่กรณี ให้บุคคล ดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความ ยินยอม ในการเปิดเผยข้อมูล แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก
           ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกอาจเป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

          1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจ ความคิดเห็นของ ท่านในกิจการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกเท่านั้น
          2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
          3. ในกรณีที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกเป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกจะกำหนดให้หน่วยงาน ที่ได้ว่าจ้าง ให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิ ให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก  

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

          เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใด ๆจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกทราบในหน้าเว็บ www.nongkhainok.go.th

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

          เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลข บัตรเครดิต เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย สำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

คุกกี้ (Cookies)

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกจะเก็บรวบรวม และใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ในลักษณะ เดียวกัน ในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกเช่น www.nongkhainok.go.th หรือ บนอุปกรณ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการ ด้านความปลอดภัย ในการ ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกและเพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้รับความสะดวก และประสบการณ์ที่ดี ในการใช้งานบริการของสำนักงาน และข้อมูลเหล่านี้ จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของข้อมูล โดยสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการ
ตั้งค่าในเว็บเบราว์เชอร์ (Web Browser) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล