ปรับปรุงล่าสุด 9 ส.ค. 2022 09:39:54 1,614

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)

การอนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21