ปรับปรุงล่าสุด 28 ก.พ. 2022 03:54:31 1,009

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

การอนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21