รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ

1 ส.ค. 2022 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.หนองไข่นก 122