ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก

1 เม.ย. 2022 15:35:00 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 177

เมื่อวันที่ 1เมษายน 2565 เวลา13.30น.ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก  ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายก จรัญ   บุญเชื้อ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก เป็นประธานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก เป็นกรรมการเเละเลขานุการ  สมาชิกสภาอบต.ผู้เเทนสภาอบต.หนองไข่นก  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่นก  อสม ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เเทนหมู่บ้านเป็นกรรมการประชุมพิจารณาโครงการกองทุนหลักประกันุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกเพิ่มเติม