มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

30 เม.ย. 2022 09:53:09 หลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.หนองไข่นก 114