มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

30 เม.ย. 2022 09:47:35 หลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.หนองไข่นก 155