มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

30 เม.ย. 2022 09:43:37 หลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.หนองไข่นก 137