คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

14 ต.ค. 2019 09:00:00 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต อบต.หนองไข่นก 137