โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2564 – 23 มิถุนายน 2564

24 มิ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 42