โครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผน ตำบล มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2565 (กิจกรรม :การวางแผนและอำนวยการ รายการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจำทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล)ผ

11 ส.ค. 2022 15:45:00 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 136

วันที่11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก กอ.รมน.จังหวัดอ.บ. จัดโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผน  ตำบล มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2565  (กิจกรรม :การวางแผนและอำนวยการ รายการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจำทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล)ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายกอบต.หนองไข่นก ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบล กำนัน. ผู้ใหญ่  ส.อบต.