รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

1 ส.ค. 2022 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.หนองไข่นก 158