กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

7 มี.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรมตำบลหนองไข่นก อบต.หนองไข่นก 206

เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก  นำโดยนายจรัญ    บุญเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก  ได้มีการจัดอบรมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร   สภาอบต.หนองไข่นก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างของหน่วยงาน  เพื่อการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565  ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ  2565  ที่ได้จัดทำไว้ทั้งนี้  ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก ได้ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้

             – กิจกรรมอบรมให้ความรู้  เพื่อสร้างจิตสำนึกและค่านิยม แก่บุคลากร  ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  โดยแจ้งให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ หรือนโยบายที่กำหนดไว้

              –  จัดทำประกาศมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล“สุจริต  ปร่งใส  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นกใสสะอาด” ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                -กิจกรรมการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย N0 Gift Policy ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส 

                นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบในช่องทางต่างๆ เช่น  เว็บไซต์หน่วยงาน  บันทึกแจ้งเวียน  เป็นต้น