การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2564)

4 ม.ค. 2022 10:30:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองไข่นก 180