การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ไตรมาสสอง (เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2565)

4 เม.ย. 2022 10:50:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองไข่นก 184